Obowiązek informacyjny

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych klientów/użytkowników sklepu internetowego www.perfectfresh.com jest firma BRING z  siedzibą przy

  Adres: Jemiołowa 8781-589 Gdynia (NIP 9581452397, REGON 220878755, (zwaną w dalszej części „BRING”). Dane kontaktowe: tel. 790 558 625

 2. Adres e-mail: biuro@perfectfresh.com.

 3. W firmie powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym może się skontaktować pod adresem email: biuro@perfectfresh.com.

 4. BRING przetwarza dane osobowe w celach:

a) sprzedaży produktów oferowanych przez perfectfresh.com  -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
b) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes BRING – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
c) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes BRING – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
d) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z firmą.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą:

a) podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne firmy w celu obsługi sklepu perfectfresh.com, oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością perfectfresh.com,

b) podmioty świadczące usługi pakowania i dostawy produktów,

c) podmioty współpracujące przy obsłudze oferty sklepu dostępnej dla klientów/użytkowników – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz

d) Fiserv Polska S.A. (PolCard) -  podmioty świadczące usługi płatności on-line. 

 1. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do BRING z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.